Kolpelle

¨Hänglavsdraperad granskog¨

Naturreservatet består av barrskog med inslag av sumpskogar samt ett och annat kärr. Syftet med skyddet är att bevara denna naturskog, som anses vara av särskilt värde för flora och fauna. Området skall få utvecklas fritt.

kolpelle_2S

Kolpelles placering

Området domineras av en frisk barrskog med inslag av sumpskogar där trädslagsblandningen är mer varierad samt ett och annat kärr. Den bördigare delen av skogsmarken domineras av gran och tall. Lövträd, klibbal och glasbjörk, förekommer i första hand i sumpskogarna och i kanter mot kärr. Merparten av skogen är gammal och en tredjedel av den har mer än 110 år på nacken. Några avverkningar har inte ägt rum sedan 1950-talet och påverkan av människan är överhuvudtaget av gammalt datum. Det handlar om att kor betade på skogen för länge sedan och för ännu längre sedan slogs hö på kärren. De förekommande örterna är typiska, varav de ovanligaste är dvärghäxört och knärot. 

Mossfloran är rik och innehåller ett flertal för naturskog typiska arter, varav de mest spännande är vedtrappmossa, grön sköldmossa och platt spretmossa. Det finns också en del sällsynta lavar i naturreservatet, varav brunpudrad knappnålslav är den mest anmärkningsvärda. Förekomsten av tickor ärmycket rik och bland de arter som har påträffats i området är blackticka och rosenticka av allra störst intresse. En särskild inventering av skalbaggar resulterade i att en rad sällsynta arter hittades. Bland annat kunde man konstatera att inte mindre än åtta arter som anses missgynnade av skogsbruk förekom i naturreservatet. Fågellivet är representativt med förekomst av bl.a. tretåig hackspett. Det som besökaren kanske ändå mest slås av, är de rikligt förekommande hänglavarna. På vissa ställen är granarna draperade av garnlav, tagellavar och/eller skägglavar.

 

kolpelle_bildS fakta_kolpelleS

Var rädd om naturen!
För att de värden som finns i naturreservatet ska kunna bevaras finns, utöver fridlysning och annan lagstiftning, vissa föreskrifter som du som besökare måste följa.

Det är inte tillåtet att:
•    framföra motordrivet fordon
•    tälta
•    göra upp eld
•    medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
•    anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
•    fånga och insamla ryggradslösa djur
•    bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt t.ex.genom att gräva upp växter, plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp.

kolpelle_karta